VVD reageert op toekomst Nijmegen

Fractievoorzitter Inge van Dijk reageerde namens VVD Nijmegen op de visie van het college van burgemeester en wethouders op Nijmegen. Hieronder haar spreektekst.

Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we ons gebogen over een nieuwe P&C cyclus. De perspectiefnota werd ingeruild voor de Zomernota en nu ligt alweer de 3e Zomernota van het huidige college voor ons. Met de veranderingen in de P&C cyclus heeft de VVD fractie besloten om elk jaar voor de bespreking van de Zomernota met een plan te komen voor één specifiek thema. In 2015 schreven we samen met D66 een plan voor de Binnenstad, in 2016 was er het 10.000 Banenplan op economie en werk en 2 weken geleden lanceerden we de Wegwijzer. Deze Wegwijzer is er om Nijmegen bereikbaar te laten blijven voor zowel nu als in de toekomst.

 

De Waalbrug gaat binnenkort gedeeltelijk dicht voor onderhoud. Dat betekent dat het verkeer op een andere manier zijn weg moet gaan vinden naar en in de stad. Ook willen we graag een autoluwe binnenstad, met alleen nog bestemmingsverkeer. Daartoe hebben we als stad jarengeleden al ingezet op de rondweg; de S100. De afgelopen tijd is de economie aangetrokken. Dat betekent ook meer verkeer op de weg en we staan met z’n allen weer langer stil in Nijmegen. Dat geldt voor het auto- en vrachtverkeer, maar ook voor het OV en voor de fiets. Dat is wat de VVD betreft geen goede zaak. Een belangrijke vestigingsfactor voor zowel ondernemers als bewoners is de bereikbaarheid van de stad. De S100 functioneert nog niet voldoende om ervoor te zorgen dat al het verkeer blijft doorstromen in Nijmegen. Dit is nu al niet het geval en volgend jaar bij de gedeeltelijke sluiting van de Waalbrug voorziet de VVD nog meer problemen. We pleiten daarom nu om aan de slag te gaan met het zoeken naar mogelijke oplossingen en daarvoor dienen we een aantal moties in. Samen met GroenLinks willen we voorstellen om te onderzoeken of er fietstunnels kunnen worden aangelegd bij kruisingen op de S100. Dit zorgt voor een betere doorstroming van zowel fiets als gemotoriseerd vervoer. De motie ‘Laat de S100 niet in het honderd lopen’, samen met Stadspartij DNF, is bedoeld als steuntje in de rug voor het college. Het college heeft aandacht voor de S100 maar met deze motie benadrukken we een aantal specifieke knelpunten. Wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden om deze knelpunten aan te pakken?

 

De VVD heeft al vaker aangegeven dat zij van mening is dat Nijmegen als vestigingsstad voor bedrijven veel meer te bieden heeft dan we op dit moment laten blijken. Er schuilt in potentie een logistieke hotspot in Nijmegen. De claim van logistieke hotspot kan worden versterkt als de Railterminal Valburg er ook daadwerkelijk komt. We hebben er al meerdere malen over gesproken en nu er vanuit de Provincie en het Rijk beweging lijkt te zijn en er investeerders mee willen denken is dit het moment om ook als Gemeente Nijmegen aan te haken en onze steun uit te spreken voor de Railterminal. Samen met de PvdA dienen we daarvoor een motie in.

 

Ik sprak al eerder over onze wens om de binnenstad autoluwer te maken. De VVD ziet in andere steden als Den Bosch en Amsterdam dat transferia ervoor kunnen zorgen dat minder auto’s het stadscentrum in rijden. Dat wenst de VVD Nijmegen ook toe. Ja, er zijn al transferia in Nijmegen, maar hier wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt. We zouden de automobilisten moeten verleiden om gebruik te maken van de transferia, door ons aanbod beter naar voren te brengen en door een goede verbinding met OV of lopend naar de stad. Naast de reeds bestaande transferia denkt de VVD ook aan nieuwe, andere locaties. Want wij geloven namelijk in transferia. Ook daarvoor dienen we een motie in.

 

Als laatste zou de VVD graag een roeispaan willen breken voor het Bastion. Verschillende watersportverenigingen hebben tot eind 2018 een tijdelijk onderkomen, maar de bouw van het Bastion zou voor hen het beste nieuws zijn. De VVD wil graag geld reserveren voor de bouw en dient daartoe een amendement in. Nijmegen en de Waal zijn onlosmakelijk verbonden. De VVD heeft al eerder gepleit voor watergebonden bedrijvigheid, maar ziet daarnaast prachtige kansen voor watergebonden sporten in onze stad.